REGISTER FORM OF RECEIVING EDO

BẢN ĐĂNG KÝ EMAIL NHẬN LỆNH GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ

UY QUYEN HANG NHAP E-DO

1. KỂ TỪ NGÀY 01/04/2021, SITC SẼ CHỈ RELEASE EDO KHI NHẬN ĐƯỢC BẢN ĐĂNG KÝ EMAIL NHẬN EDO (BẢN GỐC), NGỪNG VIỆC HỖ TRỢ RELEASE BẰNG BẢN SCAN. QUÝ CÔNG TY VUI LÒNG GỬI BẢN ÐĂNG KÝ EMAIL NHẬN EDO (BẢN GỐC) VỀ CHO SITC ĐỂ CÓ THỂ NHẬN EDO KỊP THỜI, TRÁNH PHÁT SINH CHI PHÍ.
2. LƯU Ý: TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỊA CHỈ EMAIL ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊA CHỈ MIỀN CÔNG TY (EMAIL CÁ NHÂN, GMAIL, HOTMAIL, EMAIL CỦA ĐƠN VỊ DỊCH VỤ,…), QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG CUNG CẤP GIẤY UỶ QUYỀN KÈM THEO.