Inbound HCM Notice 14 02 2022

February 14, 2022

THÔNG BÁO: Kể từ ngày 15/03/2022, SITC HCM sẽ ngưng xác nhận hoàn trả tạm 
thu đối với tất cả các phiếu thu được phát hành tại depot trong năm 2021. 
Phí sửa chữa sẽ được xuất hóa đơn cho Consignee trên MBL (KHÔNG HOÀN 
TRẢ LẠI TIỀN THỪA). Quý khách hàng vui lòng giải quyết các chứng từ còn 
tồn đọng trước thời gian trên.Mọi vấn đề liên quan sau thời gian đã 
được thông báo như trên, SITC HCM sẽ từ chối giải quyết .